top of page

Δομή πτυχιακής εργασίας

Εξώφυλλο | Copyright | Ευχαριστίες | Περίληψη | Περιεχόμενα | Εισαγωγή | Κεφάλαια | Μεθοδολογία | Αποτελέσματα | Συζήτηση | Συμπεράσματα | Βιβλιογραφία | Παραρτήματα

Αναλύουμε την δομή μιας πτυχιακής εργασίας. Δηλαδή τις ενότητες/μέρη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ώστε να διασφαλίσει την αξιολόγηση και εγκυρότητά της καθώς και την ευρύτερη αναγνώρισή της.

Η πτυχιακή σου εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες/μέρη:


Εξώφυλλο

Πρόκειται για την πρώτη σελίδα της εργασίας σου και την πρώτη οπτική επαφή του αναγνώστη με αυτήν.

Καταγράφεις τα προσωπικά σου στοιχεία όπως:

 • Αναφορά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τη σχολή και το τμήμα

  • Τον (πολύ ευδιάκριτα)

  • Το όνομα και τον Α.Μ. σου

  • Το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή

  • Αναφορά στον τόπο και ημερομηνία (π.χ. Αθήνα, Ιούνιος 2019)Το εξώφυλλο μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει εικόνα/ εικόνες (αισθητικό κομμάτι), την οποία έχεις επιλέξει και παραπέμπει στο θέμα σου. Η διαμόρφωση του εξωφύλλου (στοίχιση, διαστήματα) είναι ελεύθερη. Συνήθως, τα στοιχεία συντάσσονται προς το τέλος της σελίδας ή στο κέντρο και η εικόνα από πάνω.

Σελίδα Copyright

Θα πρέπει να εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:


 • Η λέξη Copyright και το σύμβολο ©

 • Το όνομα του συγγραφέα

 • Το έτος έκδοσης

 • Οι λέξεις «Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.»

 • Το κείμενο: Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα (αναφέρεις το τμήμα σου) δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.
Για Παράδειγμα:

Copyright © Αλέξανδρος Αναστασόπουλος, 2019

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα (αναφέρεις το τμήμα σου) δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.


Ευχαριστίες/Αφιέρωση (προαιρετικό)

Αποτελεί ελεύθερο κείμενο όπου εκφράζεις τις ευχαριστίες σου σε πρόσωπα ή/ και οργανισμούς που βοήθησαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ή αφιερώνεις την εργασία σου σε κάποιον άνθρωπο αναφέροντας και τον λόγο. Καταλαμβάνει μία παράγραφο όχι μεγάλης έκτασης.


Περίληψη-Abstract

Πρόκειται για την περίληψη της εργασίας σου, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να μάθει εντός ολίγων λεπτών το τι πρόκειται να διαβάσει. Τη γράφεις στο τέλος, αφού ολοκληρώσεις την εργασία και αφομοιώσεις τα αποτελέσματά σου. Καθότι είναι το κείμενο που διαβάζεται συχνά, θέλει προσοχή.

Αποτελείται από μια με δύο παραγράφους στις οποίες περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) ο σκοπός της εργασίας σε μια πρόταση, η μεθοδολογία και οι παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν σε 2-3 προτάσεις. Τέλος, προσθέτεις τα βασικά συμπεράσματα με λίγα αλλά ουσιαστικά λόγια.

Η περίληψη δίνεται υποχρεωτικά και στην Αγγλική γλώσσα.


Περιεχόμενα

Σε αυτόν τον πίνακα καταγράφεις τις ενότητες και τις υποενότητες της εργασίας σου, χωρισμένες με τίτλους κεφαλαίων/υποκεφαλαίων. Επίσης, τις σελίδες κατά αντιστοιχία και ακρίβεια, όπως αναφέρονται στο κείμενο, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βρει απευθείας αυτή που επιθυμεί. Η τελική μορφοποίηση του πίνακα γίνεται στο τέλος, μετά από όλες τις διορθώσεις και αλλαγές στην οργάνωση της πτυχιακής.

Για μεγαλύτερη σαφήνεια είναι καλύτερο να διαβαθμίσεις τις υποενότητες έως τον τρίτο βαθμό(π.χ. 3.2.1), όπως και το να δημιουργήσεις μια λίστα Πινάκων και μία Εικόνων αμέσως μετά από αυτή των περιεχομένων.


Εισαγωγή

Η Εισαγωγή μπορεί να αποτελεί μη αριθμημένη ενότητα ή το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής. Περιλαμβάνει 1-3 σελίδες για το υπόβαθρο, το σκοπό εκπόνησης της εργασίας, το ενδιαφέρον του θέματος και τη δομή της.

Προτείνεται να τη γράψεις, αφού ολοκληρωθεί ο κύριος κορμός της εργασίας, οπότε και μπορείς να περιγράψεις τις προθέσεις σου και τον τρόπο προσέγγισης που θα ακολουθήσεις εκ των υστέρων. Έτσι, αποφεύγεις τις ανακολουθίες ανάμεσα σε ό,τι υπόσχεται μια εισαγωγή και σε ό,τι τελικά πράγματι ακολουθεί.


Κυρίως Κείμενο (Κεφάλαια)

Το κυρίως κείμενο είναι το μέρος της εργασίας, όπου κάνεις καταγραφή της βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησες για το αντικείμενό σου, χωρίς όμως να οδηγείσαι σε αναφορές μελετών ή γενικά συμπεράσματα. Επιπλέον, υποδεικνύεις τα τυχόν υπάρχοντα κενά τα οποία δικαιολογούν την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας, ενώ ό,τι χρειαστείς στη συζήτηση, πρέπει να το έχεις περιγράψει εκεί.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη λήψη υλικού από πηγές: δεν πρέπει να κάνεις κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείς την ουσία και να συνθέτεις τις προτάσεις σου και όχι να τις παίρνεις αυτούσια από μια βιβλιογραφική πηγή. Φυσικά, είναι απαραίτητο να την αναφέρεις κάθε φορά που παραθέτεις μια πληροφορία. Να θυμάσαι ότι πηγή δεν είναι η ανασκόπηση βιβλιογραφίας μιας άλλης πτυχιακής εργασίας, αφού αυτό έτσι και αλλιώς θεωρείται κλοπή.

Ως προς τη μορφοποίηση ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες και οι κανόνες συγγραφής που τηρούνται σε όλη την εργασία. Ωστόσο, προτείνεται ο αριθμός των Κεφαλαίων να μην ξεπερνά τα επτά (7).


Μεθοδολογία

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέρη της εργασίας. Αποτελεί ένα μεμονωμένο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται λεπτομερώς ο μεθοδολογικός τρόπος έρευνας στην θεωρητική και εμπειρική της διάσταση. Σε 3-7 σελίδες θα περιγραφεί επαρκώς το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, οι παράμετροι που μετρήθηκαν και η επεξεργασία και στατιστική ανάλυση που ακολουθήθηκε. Κοινώς, ό,τι υλοποιήθηκε με τέτοια επιστημονική λεπτομέρεια, ώστε να μπορεί κάποιος άλλος να κάνει ακριβώς το ίδιο πείραμα.


Επομένως, περιλαμβάνεται ο έλεγχος υποθέσεων, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή του ερευνητικού πληθυσμού, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, το είδος της έρευνας (π.χ. ερευνητική/περιγραφική/αιτιολογική), και ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη (π.χ. ποσοτική/ποιοτική, τρόπος συλλογής πρωτογενών/δευτερογενών στοιχείων). Επίσης, θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο επιλέχτηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία.


Αποτελέσματα

Στα Αποτελέσματα θα παρουσιαστούν όλα τα σημαντικά επεξεργασμένα στοιχεία που συλλέχθηκαν οργανωμένα σε υποκεφάλαια με πίνακες και σχεδιαγράμματα αριθμημένα με τη σειρά και το αντίστοιχο κείμενο που τα επεξηγεί. Οι προτάσεις πρέπει να είναι πλήρεις και να στέκονται και μόνες τους.


Συζήτηση (προαιρετικό)

Εδώ σε μερικές σελίδες γίνονται δύο πράγματα: συνδέεις τα αποτελέσματά σου με τα σχετικά αποτελέσματα άλλων, αλλά και «δένεις» τα αποτελέσματα των διαφόρων παραμέτρων μεταξύ τους (με την υπόλοιπη βιβλιογραφία) και με το νόημα που έχουν.

Συμπεράσματα και Προτάσεις

Τα Συμπεράσματα αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο της δομής της πτυχιακής. Είναι το μέρος της εργασίας, όπου παρουσιάζεται σύντομα η ουσία αυτών που βρήκες. Καταγράφονται και ερμηνεύονται συνολικά τα αποτελέσματα της συνθετικής και αναλυτικής μεθόδου από όλα τα κεφάλαια της εργασίας. Σαφώς, χρησιμοποιείς μόνο τα χρηστικά. Βοηθούν στο να γράψεις και την περίληψη αμέσως μετά. Τέλος, γράφονται οι περιορισμοί της εργασίας και παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Προτείνεται ο αριθμός των σελίδων εδώ να μην ξεπερνά τις πέντε (5).

Βιβλιογραφία

Αφορά τον κατάλογο όλης της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε μέσα στο κυρίως κείμενο της πτυχιακής εργασίας προκειμένου αυτή να εκπονηθεί. Την καταγράφεις στο τέλος της πτυχιακής εργασίας. Οι πηγές μπαίνουν με αλφαβητική σειρά και με έναν τρόπο αναλόγως του συστήματος που υιοθετείς (για παράδειγμα αν είναι APA έχει συγκεκριμένους κανόνες).   • Επώνυμο συγγραφέα και το αρχικό γράμμα του ονόματος

   • Ημερομηνία έκδοσης

   • Τίτλος συγγράμματος (με πλάγια γράμματα)

   • Περιοχή έκδοσης/ Αριθμός τεύχους

   • Όνομα εκδότη/ Site

   • Στο τέλος αναλόγως προσθέτουμε ημερομηνία έκδοσης, κεφάλαιο ή σελίδεςΠαραρτήματα

Τα παραρτήματα είναι το τελευταίο κεφάλαιο για την δομή μιας πτυχιακής εργασίας, που περιλαμβάνει οτιδήποτε χρήσιμο υλικό θέλουμε να περιγράψουμε, αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί στο κυρίως κείμενο. Αυτά θα πρέπει να αριθμούνται με ελληνικά γράμματα και να περιλαμβάνουν έναν τίτλο. Πχ. «Παράρτημα Α: Τίτλος Παραρτήματος».

4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page